dijous, 15 de desembre de 2016

PAU 2017

En la reunió celebrada ahir dimarts, dia 13, de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció, convocada amb l'objectiu d'estudiar aquest RD-Llei, s'ha decidit informar als centres de batxillerat i cicles formatius dels assumptes que ja s'han aprovat de forma definitiva en relació a l'accés i l'admissió a la universitat al curs 2017/18. 

a) Les proves per a l'accés a la universitat seguiran anomenant-se amb les sigles PAU. 
b) Totes les proves es realitzaran en els campus universitaris. No hi haurà cap tribunal de les PAU en centres de batxillerat. 
c) La taxa per a les PAU de 2017 és la que ja està publicada al DOCV (DECRET 97/2016, de 4 d’agost).
d) Les PAU de 2017 seran els dies 6, 7 i 8 de juny en la convocatòria ordinària i els dies 4, 5 i 6 de juliol en l'extraordinària. 
e) En les PAU, els estudiants s'hauran d'examinar obligatòriament de les 5 assignatures troncals generals, incloent-hi la de la nostra llengua pròpia (Castellà, Valencià, Idioma estranger, Història d'Espanya i la vinculada a la modalitat de batxillerat: Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l'Art II).
Tal com consta en el RD-Llei, (article 1, apartat 6, a), 2)), la qualificació obtinguda en la prova que realitzen els alumnes que vulguen accedir a la universitat, serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques de cadascuna de las matèries generals del bloc d'assignatures troncals i, també de la matèria Llengua Cooficial i Literatura, expressada en una escala de 0 a 10, amb dos xifres decimals i arrodonida a la centèssima. Esta qualificació haurà de ser igual o superior a 4 punts, per a que puga ser tinguda en consideració en l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau. La qualificació per a l'accés a estudis universitaris d'aquest alumnat es calcularà ponderant un 40 per 100 la qualificació de la prova i un 60 per 100 la qualificació final de l'etapa educativa. S'entendrà que es reuneixen els requisits d'accés quan el resultat d'aquesta ponderació siga igual o superior a cinc punts.
f) Per a poder augmentar la seua qualificació per a l'admissió, els estudiants que vulguen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se a almenys dues assignatures de les troncals d'opció, cursades o no cursades. 

Considerant que encara està pendent de publicar-se al BOE una Orde Ministerial per la qual es determinen les característiques, el disseny, el contingut , el marc general de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat, les dates màximes per a la realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2016/2017, la pròxima setmana s'enviarà als centres més informació, la qual contindrà el document de ponderacions per a l'admissió als graus universitaris al curs 2017/18 (procés de preinscripció de 2017). 

De moment encara no s'ha enviat cap document de ponderacions i el del curs passat no és vàlid, és dir no serà el que s'aplicarà el present curs als estudiants que estiguen cursant el segon de batxillerat segons la nova llei educativa, atès que l'estructura del batxillerat del present curs és significativament diferent de l'anterior. 
També en la informació que s'enviarà la setmana vinent s'explicarà l'admissió per als diferents col·lectius d'estudiants: 
a) Estudiants de batxillerat. 
b) Estudiants de cicles formatius. 
c) Estudiants estrangers, de països amb conveni d'accés o sense ell. 
d) Estudiants de cursos anteriors. 

Hem començat ja la coordinació de les característiques dels exàmens de les 25 assignatures que formaran part de les PAU i la previsió és que es facen les reunions amb tot el professorat que està impartint les assignatures, durant la primera setmana de febrer de 2017.   

Cal que tingueu present que tots els acords són d'aplicació únicament per al present curs. 

De moment encara estem a l'espera de  poder regular alguns aspectes que afecten a l'accés i l'admissió, i ho farem sempre amb la major flexibilitat que ens permeta la llei.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada